Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Algemene Voorwaarden brainy.nl

Aan het werk

Jij en ik gaan er beiden vanuit dat wij op een prettige manier samen zaken doen en zullen ons daar ook beiden tot het uiterste voor inzetten. Jouw opdracht zal door mij met al mijn kennis en inzet uitgevoerd worden. Mochten wij in het onwaarschijnlijke geval er gaandeweg samen om welke reden toch niet meer uitkomen, dan treden onderstaande voorwaarden in werking.

Artikel 1 Algemeen

 1. brainy.nl staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 67699758 met BTW id NL001812441B12 en is tevens de handelsnaam waaronder Hein Meijer als opdrachtnemer zijn diensten en producten aanbiedt. Als handelsnamen worden ook Hein Meijer en Pixels & Text gebruikt.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen brainy.nl, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. “De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van opdrachtnemer.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw (hoog tarief) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
  1. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  3. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 15. Productprijzen en prijzen van abonnementen en meerjarige diensten worden jaarlijks geïndexeerd. De jaarlijkse indexering vindt plaats per 1 januari, volgens de door het CBS verstrekte indexcijfers voor regelingslonen en itemprijzen en/of de consumentenindex zodra deze beschikbaar zijn.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich voor zover van toepassing om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.
 4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving met indien mogelijk ondersteund door foto- en filmmateriaal of andere elektronische kopieën van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 9 Beperkte aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico.
 2. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 5. Goederen van opdrachtgever die opdrachtnemer onder zich heeft zijn altijd verzekerd door opdrachtgever.
 6. De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.
 7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens opdrachtnemer kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 voorwaarden met betrekking tot de registratie, bouw en beheer van website en e-mail

 1. De dienst websitebeheer is een jaarabonnement dat automatisch doorloopt tot een van de partijen opzegt. De kosten die voor de initiële bouw in het eerste jaar worden overeengekomen kunnen afwijken van de jaarlijkse abonnementskosten die ingaan vanaf het tweede jaar.
 2. De overeenkomst is na het eerste jaar per jaar opzegbaar met een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij de eerste factuurdatum wordt aangehouden als verlengingsdatum. De opzegtermijn is noodzakelijk zodat opdrachtnemer tijdig de kosten voor verlenging van services, registraties en licenties kan stopzetten. 
  1. Beëindiging van de overeenkomst is door beide partijen mogelijk.
  2. Na beëindiging wordt de domeinnaam middels de EPP code ter verhuizing overgedragen aan de domeinnaamhouder (meestal de opdrachtgever) en de bestanden en database voor eigen kopie van de opdrachtgever ter download aangeboden.
  3. Na beëindiging door de opdrachtgever geldt er een investeringsafkoop. De vergoeding hiervoor bedraagt na het eerste jaar €225,00 na het tweede jaar is de afkoopsom € 0,00, mits tijdig opgezegt is.
  4. Na beëindiging van de overeenkomst en indien niet op een ander contract bij brainy.nl wordt overgegaan zullen de website, e-mail en alle overige diensten uit de betreffende overeenkomst per einddatum niet meer via brainy.nl geleverd worden en afgesloten worden van het internet.
  5. Kosten die gemaakt worden door de opzegging en eventuele verhuizing worden vooraf door brainy.nl bekend gemaakt en in rekening gebracht. Deze kosten dienen vooruit betaald te worden. 
  6. Bij beëindiging vervallen ook alle rechten op gebruikte content (zoals maar niet uitsluitend tekst, afbeeldingen, video, geluiden) die door opdrachtnemer zijn gebruikt en waarvan opdrachtgever niet de juridische eigenaar is of over de juiste licenties beschikt. 
 3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever zal brainy.nl de diensten en werkzaamheden niet aan een andere partij overdragen. Indien opdrachtgever de diensten overdraagt aan een andere partij blijven alle afspraken, rechten en plichten jegens brainy.nl onverminderd van kracht voor de nieuwe opdrachtgever.
 4. brainy.nl gaat ervan uit dat opdrachtgever de volledige en enige eigenaar van de betreffende domeinnaam is.
 5. De opdrachtgever verklaard dat de website niet in strijd is met enige wetgeving van de landen waarbinnen de opdrachtgever middels de website zijn diensten verleent.
 6. brainy.nl draagt zorg voor de juiste licenties en rechten voor de door brainy.nl zelf ingebrachte en gebruikte software die voor de totstandkoming van de website noodzakelijk is. Na beëindiging van deze overeenkomst worden deze rechten niet overgedragen aan opdrachtgever en vervalt het recht op openbaar gebruik ervan door opdrachtgever. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de juiste rechten en toestemming voor het gebruik van de door de opdrachtgever ingebrachte zaken (content) die via de website openbaar opvraagbaar zijn. Hieronder valt maar niet uitsluitend: te downloaden software, documenten, bestanden, foto's, film, geluid, tekst, logo's en ander grafisch of met rechten belast materiaal. Brainy.nl behoudt zich het recht om dit soort materiaal van de website te verwijderen indien niet afdoende bewezen is dat de juiste rechten in bezit van opdrachtgever zijn. Brainy.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld of gehouden worden voor de onder dit punt bedoelde rechten.
 7. brainy.nl zal de website inzake veiligheid monitoren en qua software up-to-date zal houden. Er zal dagelijks een back-up gemaakt worden.
 8. De website wordt gehost op moderne, snelle en goed onderhouden servers die zijn voorzien van de laatste gangbare softwareversies en staan opgesteld in Nederland en daarmee onder de Nederlandse wetgeving vallen.
 9. De website en database krijgen voldoende opslagruimte zoals voor betreffende website doorgaans voldoende is. Dataverkeer is onbeperkt volgens fair use wat binnen de functie van de website te verwachten valt. Uitbreiden van geheugen en rekenkracht is indien dat noodzakelijk blijkt tegen meerprijs mogelijk. Normaal gesproken is de geboden ruimte ruim voldoende. Het gaat er hierbij met name om dat de website niet als opslag medium gebruikt gaat worden.
 10. Voor het e-mailverkeer geldt een beperking van 1Gb per mailbox tot een maximum van 3 mailboxen. Het e-mailverkeer kan plaatsvinden volgens de protocollen IMAP en POP. 
 11. Het verkeer van en naar de website zal via een SSL certificaat versleuteld worden. (https://). Het certificaat is een Domain Validation (DV) certificaat. Een Organization Validation (OV), Extended Validation (EV), of wildcard certificaat is meestal niet nodig maar kan desgewenst tegen meerprijs en ook achteraf aangeschaft worden.
 12. Werkzaamheden door brainy.nl die binnen de jaarlijkse abonnementskosten kunnen vallen zijn;
  1. Tekstuele wijzigingen en correcties zoals taal-, spelfouten en typefouten in de basistekst.
  2. Grotere tekstuele wijzigingen ter vervanging van of voor het erbij plaatsen bij bestaande tekst waarbij de tekst door de opdrachtgever wordt aangeleverd en zonder aanpassingen op de website geplaatst kan worden.
   Het vervangen of bijplaatsen van afbeeldingen waarbij deze zonder aanpassingen en binnen de bestaande mogelijkheden geplaatst kunnen worden.
  3. Het plaatsen van tijdelijke actiepagina's, pop-ups of banners met een maximum van 4 per jaar.
   Of aanpassingen binnen het abonnement vallen is afhankelijk van de afspraken hierover, zoals op de factuur vermeld.
 13. Werkzaamheden door brainy.nl die niet onder de jaarlijkse kosten vallen zijn;
  1. Actief bloggen en het plaatsen, vervangen en verwijderen van webshopartikelen en soortgelijke content. Dit gebruik valt onder de overdracht aan opdrachtgever voor het zelf bijhouden van de website of kunnen tegen een hoger jaartarief uitgevoerd worden.
  2. Overig onderhoud, zoals grote lay-out gerelateerde wijzingen en het toevoegen van nieuwe of extra functies zullen op basis van nacalculatie per uur worden doorberekend tegen het op dat moment geldende uurtarief. Onderhoud dat hieronder valt zal altijd vooraf aangegeven worden en er zal schriftelijk voor zover mogelijk een duidelijke indicatie van de kosten worden gegeven.
 1. Overdracht, indien gewenst, van eventueel eigen beheermogelijkheden om bijvoorbeeld zelf nieuws artikelen (blogs) te kunnen plaatsen of de webshop bij te houden vind plaats op basis van nacalculatie tegen het dan geldende uurtarief. Meestal zijn hier 4 tot 8 uur voor nodig.
 2. Indien er door het eigen onderhoud iets mis mocht gaan en dit door brainy.nl gecorrigeerd dient te worden valt dit niet binnen het onderhoud van deze overeenkomst en zal op basis van nacalculatie tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht worden. Er zal altijd in onderling overleg gekeken worden wat de snelste manier van het oplossen van het probleem is bijvoorbeeld wijzigingen aanpassen of terugplaatsen van een back-up.
 3. Een complete herbouw of revitalisatie van de website binnen de eerste 3 jaar zal dit uitgevoerd kunnen worden tegen het dan geldende uurtarief op basis van nacalculatie. Na het derde contractjaar kan bij herbouw een nieuw contract opgesteld worden tegen de dan geldende tarieven, anders blijft het geldende jaartarief van kracht. 
 4. De juiste configuratie van het e-mail verkeer is maatwerk. Dit zal na duidelijke uitleg afgesproken worden. Er zijn bijvoorbeeld 3 basismogelijkheden;
  1. Een binnen alle redelijkheid ruim aantal doorstuur adressen (aliassen). E-mail aan deze adressen wordt doorgezonden naar op te geven eigen e-mail adressen.
  2. Een aantal pop e-mail adressen. Deze adressen hebben wel een tijdelijke online postbus maar geen online opslag. Deze e-mail adressen zijn geschikt voor ophalen en verzenden van e-mail met hetzelfde e-mailadres onder de domeinnaam. Ruimte en aantal zijn beperkt doch doorgaans ruim voldoende.
   IMAP postbussen zijn ook mogelijk, maar met een beperkte opslagcapaciteit van 1Gb per mailbox tot maximaal 5 mailboxen. Voor meer e-mail opslag wordt geadviseerd Exchange of andere daarvoor geschikte maildiensten te gebruiken.
  3. Eigen mailserver zoals Exchange. De MX records verwijzen alle e-mail aan het domein door naar de eigen mailserver.
 5. Er wordt standaard slechts beperkt op spam gefilterd door zeer krachtige en intelligente spamfilters. Deze kan uitgeschakeld worden of juist strenger ingesteld worden. Brainy.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor e-mail die niet ontvangen wordt. Brainy.nl zal zich inspannen om de spamfilters zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
 6. Mocht de website na oplevering voor andere doeleinden gebruikt gaan worden dan onderling is afgesproken dan kan deze overeenkomst per direct door brainy.nl ontbonden worden. Dit heeft vooral te maken met excessief gebruik en gebruik voor illegale doeleinden.
 7. De jaarlijkse kosten worden in de maand van oplevering in rekening gebracht en daarna elk jaar in dezelfde maand vooruit gefactureerd.
  Mocht de bouw langer dan 3 maanden in beslag nemen dat gaat het jaarabonnement in vanaf de derde maand en elk jaar in die maand gefactureerd worden.
  Mocht de website na aanvang van de bouw of bij oplevering niet in gebruik genomen worden dan zijn de kosten van het eerste jaar verschuldigd en wordt de opdracht stopgezet. Overdracht wordt verder afgehandeld als bij opzegging.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle rechten met betrekking tot zijn merknaam en handelsnaam en alle diensten, producten en overige content aangeboden via de website.
 9. Indien de dienstverlening tussen brainy.nl en opdrachtgever beëindigd wordt, vervallen daardoor ook de registratie van de domeinnaam, hosting van de website en het e-mailverkeer door brainy.nl. Opdrachtgever zal vanaf dat moment zelf de gehele verantwoordelijkheid met betrekking tot de aan de domeinnaam gekoppelde zaken op zich nemen. Dat betekent bij het definitief opheffen van de domeinnaam dat opdrachtgever zelf voor de vervolgregistratie zal zorgen. Opdrachtgever is zich bewust dat indien de domeinnaam wordt opgeheven dat deze vrij beschikbaar komt voor derden en opdrachtgever geen enkele aanspraak meer maakt op de domeinnaam. 

Artikel 14 Cyber en Data risico analyse en schadebeperking

brainy.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door cyber en data risico's en aanvallen. Aangezien dit nauwelijk te verzekeren is wordt ten strengste een annalyse geadviseerd en geef ik het navolgende mee;
Ook voor de kleine ondernemer kan een hack rampzalige gevolgen hebben. Denk aan verlies van gegevens (datalek), schade aan de IT systemen of onbereikbaarheid van de website en e-mail.
Cyber en Data Risks is te verzekeren, maar het is beter om alles eraan te doen om schade te voorkomen of te beperken. 

 • Welke gegevens vallen onder een datalek? (reputatieschade)
 • Hoe lang kan je eruit liggen?
 • Hoe snel wil je weer up-and-running zijn?

Het risico om slachtoffer te worden van een cyber en data misdaad is enorm, bijna 100%. We zijn continue online, hebben koppelingen met vele bedrijven, afhankelijkheid van IT is groot, gezond verstand is niet altijd even betrouwbaar. 
Ik kan je ondersteunen om zo goed mogelijk voorbereid en beveiligd te zijn, ik kan het echter niet voorkomen. Dit heeft vooral met jouw eigen afwegingen te maken met betrekking tot mijn advies en jouw oordeel over de werkbaarheid en betaalbaarheid ervan.

Mijn advies;

 1. Doe in het verlengde van je AVG analyse een extra beveiligingscheck op je netwerk en alle in gebruik zijnde apparatuur. Los de knelpunten op.
 2. Maak een risicoanalyse en bepaal de kosten van een schadeherstel operatie. Reserveer financiële middelen om kosten van beveiliging mee te dekken en waarmee eventuele schade hersteld kan worden.
 3. Indien de kosten een gevaar vormen voor de continuïteit van je onderneming, zorg dan voor een verzekering 'Cyber and Data Risk'. Het kunnen overleggen van een risicoanalyse is meestal een voorwaarde zodat er een verantwoorde premie afgesproken kan worden met je verzekeraar.

Een analyse zal aantonen welke processen, data en apparatuur het meest en welke het minst bedrijfskritisch zijn. Doe dat! Het kan veel ellende voorkomen. Wil je meer weten over een Cyber en Data risicoanalyse met een risicobeperking advies? Neem dan contact op.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en rechtbank. Hier is ook geen wettelijke verplichting toe. De opdrachtgever wordt altijd naar deze voorwaarden verwezen bij offerte, facturering, e-mailverkeer en opdrachten en zijn altijd via de website brainy.nl op te vragen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Goed, laten we netjes zaken doen en er samen iets moois van maken!
Hein Meijer